flyhjaelp-logo-2.png

Handelsbetingelser   

Ved registrering af en sag på Flyhjælp.dk accepterer kunden automatisk følgende betingelser 


1. GENERELT  

1.1 Ved opstart/oprettelse af en sag hos Flyhjælp accepterer kunden automatisk følgende handelsbetingelser 
 
1.2 Kunden accepterer ved sagens oprettelse, at Flyhjælp behandler kundens personoplysninger i overensstemmelse med Forordning nr. 2016/679, art. 6, stk. 1, litra b, idet selve behandlingen er nødvendig for Flyhjælps sagsbehandling. For yderligere information herom henvises til Flyhjælps persondatapolitik.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN  

2.1 Hjemmesiden flyhjaelp.dk ejes og drives af Flyhjælp ApS (herefter benævnt Flyhjælp).

2.2 Flyhjælp handler på vegne af kunden for at sikre den størst mulige kompensation og/eller størst mulige dækning af refusion iht. EU-forordning nr. 261/04.

2.3 Virksomhedsadressen er Holmbladsgade 133, 2300 København S, Danmark. 

2.4 CVR nr. er 36 91 74 90.

2.5 Spørgsmål kan rettes til Flyhjælps e-mail: [email protected]
 
2.6 Flyhjælp er en autoriseret inkassovirksomhed. Flyhjælp foretager ikke juridisk rådgivning i Danmark.

3. AFTALEN

3.1 Flyhjælp vil efter bedste evne sikre den størst mulige kompensation og/eller betaling af refusion. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. Ved oprettelse af kundens sag erklærer kunden, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende. I tilfælde af at kunden angiver informationer, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte, kan dette medføre, at Flyhjælp vil være berettiget til at fremsende en faktura for Flyhjælps forgæves arbejde på sagen i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms. I fald at sagen er indgivet for en domstol på baggrund af kundens ukorrekte oplysninger vil dette medføre, at Flyhjælp herudover vil være berettiget til at opnå dækning hos kunden for evt. afholdte udlæg på sagen, herunder retsafgift, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter m.v..

3.2 Flyhjælp handler på kundens vegne overfor luftfartsselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation og/eller udbetaling af refusion.

Skal sagen for retten i Norge, hvor Flyhjælp ikke selv fører retssager, har Flyhjælp ret til at videregive dine personoplysninger og sagsoplysninger til vores samarbejdspartnere, Wahl-Larsen Advokatfirma (Wahl-Larsen Advokatfirma A/S, Org. nr.: 099987654, Fridjof nansens Plass 5, 0160 Oslo, Norge) samt Indem Advokatfirma, som fører sager ved den norske domstol (jf Flyhjælps persondatapolitik).

Skal tvisten afgøres ved en Central- eller Sydeuropæisk domstol, er kunden forpligtet til at bistå en indbringelse af den specifikke sag ved at underskrive de nødvendige dokumenter, der giver advokaterne ved Flightright (FLIGHTRIGHT GMBH Company registration no. HRB 25958 P, Rudolf-Breitscheid-Strasse 162, D-14482 Potsdam Germany), der er Flyhjælps samarbejdspartner, ret til at føre sagen for kunden, ved udenlandske domstole. 

For at inddrive dit krav mest effektivt, kan Flyhjælp til hver en tid overdrage dine personoplysninger til vores moderselskab, Flightright GmbH, som indfører data i deres interne sagsbehandlingssystem, og til Flightrights  eventuelle samarbejdspartnere - herunder advokatselskaber, som kan føre din sag ved udenlandske domstole.

 

3.3 Flyhjælp kan overtage kundens krav mod flyselskabet via en overdragelseserklæring eller Flyhjælp kan være berettiget til at repræsentere kunden overfor flyselskabet via en fuldmagtserklæring herom. I begge tilfælde er kunden ikke berettiget til at kontakte flyselskabet efter de har opstartet sagen hos Flyhjælp, med henblik på at kræve eller modtage kompensation og/eller refusion, for samme forhold. I fald at kunden selv vælger at tage kontakt til flyselskabet efter de har opstartet sagen hos Flyhjælp, vil Flyhjælp stadigvæk være berettiget til at opkræve salær på sædvanlig vis, herunder særligt idet det må lægges til grund, at det har været Flyhjælps kontakt til flyselskabet, der har ført til en udbetaling af kravet.

For at sikre det bedst mulige resultat i sagen, er kunden efter oprettelsen af sagen forpligtet til at underrette Flyhjælp straks, hvis flyselskabet eller rejseagenten kontakter kunden, for så vidt angår den igangværende sag og/eller udbetaler beløb til kunden. I modsat fald vil der være tale om en misligholdelse af aftalen.

3.4 Hvis kunden ønsker at få nye flybilletter dækket som følge af afvigelsen af flyvningen, skal kvitteringerne for disse omkostninger tilføjes på sagen ved dens oprettelse. Såfremt kvitteringerne for omkostningerne ikke er Flyhjælp i hænde inden Flyhjælps afsendelse af kravet til flyselskabet, er Flyhjælp ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af flybilletter til flyselskabet, medmindre disse overstiger EUR. 267,00

3.5 Kunden indestår ved oprettelse af sagen hos Flyhjælp for, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende mellem kunden og flyselskabet. En opstartet sag hos Flyhjælp kan ikke overdrages til andre. I fald at det viser sig, at punkt 3.5 ikke er blevet overholdt af kunden, vil kunden være forpligtet til at betale salær til Flyhjælp svarende til det salær, som Flyhjælp ellers ville være berettiget til at modtage for en tilsvarende sag. Kunden vil tillige være forpligtet til at afholde enhver udgift, som kan henføres til misligholdelsen, herunder tabt retsafgift, udgifter til oversættelse/legalisering, udlæg afholdt af Flyhjælp, renter af kravet, (forventede) tilkendte sagsomkostninger ved Retten, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter .m.v. Hvis der er tale om en sag, der endnu ikke er kommet for domstolene, kan Flyhjælp i stedet fakturere kunden i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms i forbindelse med Flyhjælps arbejde på sagen.

3.6 Flyhjælp er berettiget til at modtage informationer fra flyselskabet og de relevante myndigheder på kundens vegne.

3.7 Flyhjælp er berettiget til at nægte at håndtere sagen, såfremt kunden ikke forsyner Flyhjælp med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation. Hvis oplysninger/dokumentation ikke fremsendes som oven for nævnt, selvom Flyhjælp har haft kontaktet kunden herom skriftligt/mundtligt, er Flyhjælp berettiget til at fremsende en faktura for Flyhjælps forgæves arbejde på sagen i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms.

3.8 Såfremt kundens forhold bevirker, at Flyhjælp ikke er i stand til at indhente kompensationen og/eller refusion, har Flyhjælp foretaget forgæves arbejde i forbindelse med inddrivelsen, hvorfor Flyhjælp er berettiget til at opkræve dels det forventede salær for det udførte arbejde for kunden, dels få dækket Flyhjælps evt. afholdte udlæg på sagen, dels de forventede sagsomkostninger (hvis sagen er under retslig behandling), som må påregnes at blive tilkendt til Flyhjælp, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter m.v...

3.9 Flyhjælp er berettiget til at indgå forlig med flyselskabet, uanset indholdet af dette, på kundens vegne.

3.10 Flyhjælp beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation og/eller refusion. Der kan ikke stilles krav til Flyhjælps måde at håndtere sagen på.

3.11 Flyhjælp er berettiget til at modtage kompensation og refusion på kundens vegne. Flyhjælp er også berettiget til at anmode flyselskaberne om at udbetale til Flyhjælps moderselskab, Flightright GmbH, såfremt det er nødvendigt for eller forenkler sagsbehandlingen. Efter Flyhjælp har modtaget kompensationen og/eller refusion, overføres kundens del heraf hurtigst muligt til kunden. Alle beløb herudover (renter, sagsomkostninger, retsafgifter m.v. tilkommer alene Flyhjælp.

3.12 Flyhjælp er berettiget til at nægte at håndtere en sag for en kunde. Begrundelserne herfor kan f.eks. være, men er ikke udtømmende, at kravet angår et luftfartsselskab, hvor der vil kræves afholdelsen af oversættelses- og/eller legaliseringsomkostninger for at kunne gøre kravet gældende ved domstolene, at kravet angår et luftfartsselskab, hvor Flyhjælp ikke har fogedretligt værneting herfor i enten Danmark eller Sverige, at flyselskabet har en så dårlig likviditet, at konkursrisikoen er for høj m.m. I så fald vil kunden modtage en meddelelse fra Flyhjælp om, at Flyhjælp ikke kan behandle kundens krav samt med en begrundelse herfor.

3.13 Flyhjælp er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Flyhjælp vurderer, at der ikke er grundlag for opnåelse af kompensation og/eller refusion, heriblandt refusion. I fald at Flyhjælp vælger at stoppe sagen, vil Flyhjælp fremsende en begrundet forklaring herom til kundens orientering. Kunden vil herefter igen få fuld råde- og bestemmelsesret over sit potentielle krav, idet den underskrevne fuldmagtserklæring eller overdragelsesformular ikke længere anses for at være gældende længere.

3.14 Hvis luftfartsselskabet ikke udbetaler kompensation og/eller refusion, heriblandt refusion alternativt fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Flyhjælp automatisk videresende en klage herom til de relevante myndigheder i første omgang. Flyhjælp vurderer egenhændigt om ét af flyselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt.

3.15 Flyhjælp vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retslig instans for at sikre kompensationen og/eller refusionen efter EU-forordning nr. 261/04. Såfremt Flyhjælp finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolene uden særlig aftale herom med kunden. 

3.16 Sagsbehandlingen varetages hovedsageligt af Flyhjælps ansatte. Flyhjælp har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Flyhjælp mener, at det er nødvendigt for den konkrete sag. I det omfang at kundens sag ikke kan anlægges i Danmark grundet manglende jurisdiktion eller andre uhensigtsmæssigheder, accepterer kunden hermed, at Flyhjælp kan vælge at sende sagen til en af Flyhjælps samarbejdspartnere, der vil kunne anlægge kundens sag ved den rette jurisdiktion i udlandet. Kunden gøres opmærksom på, at enkelte af Flyhjælps samarbejdspartnere kan kræve, at kundens krav overdrages til en af disse samarbejdspartnere førend det er muligt at anlægge sagen ved den rette jurisdiktion, hvorfor kunden i så fald hermed accepterer en sådan overdragelse af kundens krav.

3.17 Flyhjælps kommunikation og krav til flyselskabet er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

3.18 Aftalen kan til hver en tid opsiges af kunden – forinden kravet er indbragt for domstolene – men i så fald er Flyhjælp berettiget til at modtage salær for det af Flyhjælp udførte arbejde i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. Moms samt dækning af evt. afholdte udlæg m.m... I fald at aftalen ønskes opsagt - efter at kravet er indbragt for domstolene - kan dette alene accepteres, såfremt der er tale om et fuldmagtsforhold. I så fald vil Flyhjælp være berettiget til at modtage salær, der fastsættes på samme måde, som om sagen havde været vundet fuldt ud af Flyhjælp, dvs.. dækning af evt. afholdte udlæg i sagen, dækning af Flyhjælps forventede sagsomkostninger, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter m.m..

3.19 Pkt. 3.18 finder ligeledes anvendelse, såfremt kunden ønsker at tilbagetrække sit samtykke til behandling af kundens personoplysninger, førend sagen er afsluttet, idet Flyhjælp herefter ville være forhindret i at håndtere kundens sag.

3.2 Fortrydelsesfrist

Kunden har iht. Forbrugeraftalelovens bestemmelser 14 dage til at fortryde Flyhjælps behandling og håndtering af kravet gældende fra tidspunktet for kundens oprettelse af sin sag hos Flyhjælp.

Fortrydelsesfristen er som anført 14 dage ved indgåelse af tilsvarende aftaler over internettet, hvor kunden kan træde tilbage uden begrundelse. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor kunden har oprettet sagen på Flyhjælps hjemmeside: www.flyhjaelp.dk.

Kunden har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Kunden vil i forbindelse med oprettelsen af sagen via ovennævnte hjemmeside modtage disse oplysninger pr. e-mail med det samme.

Hvis kunden f.eks. opretter sin sag via vores hjemmeside mandag den 1., på hvilken dag kunden samtidig har modtaget ovennævnte oplysninger, har kunden derfor frist til og med mandag den 15. i fald kunden måtte ønske at fortryde oprettelse af sagen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan kunden vente til den følgende hverdag.

Der gælder dog en undtagelse til den generelle fortrydelsesret for kunden i de situationer, hvor kunden accepterer at fortrydelsesretten bortfalder, at Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav kan igangsættes med det samme ved kravets oprettelse samt når Flyhjælp har haft behandlet kundens krav fuldt ud inden for denne 14 dages fortrydelsesret.

Ved kundens accept af disse handelsbetingelser - via underskrivelse af enten fuldmagt/overdragelseserklæring på Flyhjælps hjemmeside - accepterer kunden, at Flyhjælp påbegynder arbejdet med at indhente kompensation og/eller refusion af flybilletter for kunden. Kunden er i denne forbindelse opmærksom på, at denne påbegyndelse medfører, at fortrydelsesretten bortfalder, når Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav igangsættes med det samme ved kravets oprettelse, såfremt Flyhjælp - forinden kundens udnyttelse af sin fortrydelsesret inden for den lovgivne frist på de 14 dage - har haft indhentet kundens krav fra flyselskabet.

Det kan derfor lægges til grund, at kunden mister sin fortrydelsesret - udover udløbet af selve 14 dages fristen - iht. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2, når Flyhjælp fuldt ud har haft udført sit arbejde for kunden inden tidspunktet om notifikation vedrørende fortrydelse, idet Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav er blevet påbegyndt med kundens accept.

Hvis der sker fortrydelse af Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav, inden  Flyhjælp fuldt ud har haft håndteret og behandlet dette, dvs. indhentet kundens krav fra flyselskabet, vil Flyhjælp selvsagt acceptere en sådan fortrydelse, såfremt denne i øvrigt er sket inden for fristen, men Flyhjælp vil dog være berettiget til at modtage et salær for det indtil dette tidspunkt udførte arbejde, jf. Forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1. Det pågældende beløb skal stå i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, som Flyhjælp allerede har haft leveret sammenlignet med aftalens fulde opfyldelse. Såfremt fortrydelse sker inden, at Flyhjælp har sendt påkrav til flyselskabet, opkræver Flyhjælp intet salær for sit arbejde. Såfremt fortrydelse sker efter, at Flyhjælp har sendt påkrav til flyselskabet, opkræves der således salær for arbejdet i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms.

I fald at kunden måtte ønske at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele os sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Hvis kunden vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal kunden blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Kunden har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen på vores hjemmeside www.flyhjaelp.dk eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside. Hvis kunden anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.


Underretning om, at kunden har fortrudt aftalen, skal gives til: [email protected] og/eller på Flyhjælps postadresse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Der forefindes et særskilt afsnit herom på vores hjemmeside: www.flyhjaelp.dk, hvor kunden kan finde nærmere informationer herom samt hvor kunden kan finde en mulig fortrydelsesformular.
 

3.21 Straksudbetaling

 

Flyhjælp tilbyder – i særligt udvalgte sager – kunden mulighed for at få forudbetalt kundens krav på kompensation direkte fra Flyhjælp (straksudbetaling).

I fald at Flyhjælp finder, at en sag giver mulighed for straksudbetaling, sørger Flyhjælp for at sende et tilbud om straksudbetaling til kunden på mail.

 

I forbindelse med kundens accept af tilbuddet, om at få forudbetalt kompensationen, indgås der således en aftale mellem Flyhjælp og kunden, om at kunden får udbetalt sin kompensation fratrukket et nærmere aftalt salær - afhængigt af rejsens jurisdiktion – til fuld og endelig afgørelse. Beløbet specificeres i tilbuddet som sendes til kunden.

 

I forbindelse med sagen, har Flyhjælp sendt kunden et skriftligt tilbud vedrørende muligheden for at få forudbetalt den potentielle kompensation, hvilket kunden bekræfter med et ”JA” eller afviser med et ”NEJ”. Udover Flyhjælps sædvanlige forretningsbetingelser, som kunden accepterer ved underskrivelse af fuldmagten, garanterer kunden for rigtigheden af de indsendte oplysninger, og accepterer, at overførelsen af den forudbetalte kompensation sker på følgende betingelser:

 

1) Kunden bekræfter, at kunden ankom mindst 3 timer senere frem til sin endelige destinationslufthavn end oprindelig planlagt for rejser under 1500 KM, samt rejser indenfor EU som overstiger 1500 km, og mindst 4 timer senere ved rejser mellem et EU-land og et ikke EU-land, som overstiger 3500 km.

 

2) Kunden har ikke på tidspunktet for medgiven accept af denne aftale, i form af at bekræfte tilbuddet med et ”JA”, modtaget kompensation fra flyselskabet eller kompensation fra et evt. rejseselskab.

 

3) Kunden i sagen hos Flyhjælp har ikke søgt kompensation fra flyselskabet, og agter ikke at gøre det.

 

4) Kunden har ej heller søgt kompensationen fra flyselskabet gennem et andet tredjepartsfirma.

 

5) I tilfælde af at kunden efterfølgende modtager kompensation fra flyselskabet, er kunden forpligtiget til at udbetale denne kompensation til Flyhjælp.

 

6) Kunden erklærer, at de meddelte oplysninger til Flyhjælp er korrekte, fyldestgørende og præcise. Kunden vil bl.a. løbende hjælpe med at belyse sagen på bedste vis, og underskrive en evt. fuldmagt, hvis sagen bringes for retten i et land hvor en ny fuldmagt kræves.

 

7) Kunden accepterer, at såfremt kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, tilbagefører kunden den del af kompensationen, som er modtaget af Flyhjælp til Flyhjælp.

 

8) Kunden er indforstået med, at såfremt en af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, medfører dette, at beløbet, som er modtaget af Flyhjælp, skal tilbageføres til Flyhjælp.

 

9) Kunden er ligeledes indforstået med, at skulle kunden forbryde sig imod den indgåede aftale med Flyhjælp om straksudbetaling, medfører dette at kunden skal tilbageføre det modtagne beløb til Flyhjælp.

 

4. PRISER

4.1 Priserne kan ses i vores prisliste. Prislisten er også gengivet herunder:

 

No win - no fee

Flyhjælp arbejder ud fra "no win - no fee"-princippet. Det vil sige, at vi kun tager et salær, hvis vi kan inddrive din kompensation. Det synes vi er mest fair og transparent. Som kunde hos Flyhjælp kan du derfor være tryg ved, at du enten får kompensation eller gratis sagsbehandling.

Hvad du typisk får udbetalt

Hvad du typisk får udbetalt efter Flyhjælps salær afhænger af distancen på den samlede rejse, og om vi er nødt til at indbringe sagen for retten for at indhente din kompensation.


I nedenstående tabeller, kan du se, hvad du typisk vil få udbetalt per passager efter vores salær. Hvad du eksakt modtager kan svinge en lille smule som følge af valutakurser og gebyrer på internationale overførsler. Er du i tvivl om, hvor meget kompensation, du er berettiget til, kan du bruge Flyhjælps beregner

 

Sagen vindes udenfor retten

Flydistance Det får du typisk efter vores salær Vores salær
Under 1.500 km. 170 € 80 €
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer 140€ 60€
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket* 280 € 120 €
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer 215 € 85 €
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer 425 € 175 €

 

Sagen bringes for retten og sagen vindes

Hvis flyselskabet afviser eller ignorerer vores krav, vil vi sende din sag for retten, hvis vi vurderer, at sagen kan vindes. Her kan vi få en dom i sagen til vores fordel, som flyselskabet er forpligtet til at følge. Retssager mod flyselskabets advokater kan være omfangsrige og komplekse. Derfor er vores salær også større på de sager, der skal til retten. Men bare rolig, der er ikke omkostninger for dig, hvis vi taber retssagen.

Flydistance Det får du typisk efter vores salær Vores salær
Under 1.500 km. 133 € 117 €
1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer 110€ 90€
1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket* 220 € 180 €
Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer 170 € 130 €
Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer 335 € 265 €

 

* = Denne sats gælder også for rejser fra EU til EU, selvom rejsen er over 3.500 km.

 

Sagen kan ikke vindes

Flydistance Det får du Vores salær
Alle tabte sager 0 € 0 €

 

Refusion af flybilletter

Udover at indhente kompensation, hjælper Flyhjælp også med at få prisen på dine flybilletter refunderet, hvis flyet var aflyst. Dette gælder også, hvis du selv har købt nye flybilletter for at nå frem til destinationen efter en flyaflysning. Vi tilbyder at indhente billettens pris for 60 EUR pr. passager ud fra vores no win - no fee model. Det betyder at det ikke koster dig noget, hvis vi ikke kan indhente pengene hjem for flybilletten. Hvis billettens pris er under 60 EUR pr. passager, kan det ikke svare sig at få Flyhjælp til dette - og vi tager derfor ikke imod sager om refusion af flybilletter, der er under denne pris. 

Alle ovenstående beløb er oplyst i EUR inklusive moms.

 
4.2 Opnås der ikke kompensation, er Flyhjælp ikke berettiget til at opkræve salær herfor.
 
4.3 Ved beregning af distancen er grundlaget den sidste lufthavn, hvor forsinkelsen/aflysningen/boardingafvisningen fandt sted. Afstanden mellem de enkelte lufthavne beregnes ud fugleflugtslinjen, dvs. den korteste afstand mellem to lufthavne. Forsinkelsens varrighed regnes som forskellen på det planlagte ankomsttidspunkt og det faktiske ankomsttidspunkt. I tilfælde af grænsescenarier, er det Flyhjælps indhentede objektive flydata, der afgøre, hvilken distance og forsinkelse, som salæret fastsættes ud fra. 
 
4.4 Ved oprettelse af sagen, giver kunden Flyhjælp bemyndigelse til at indgå et forlig med flyselskabet, hvis Flyhjælp vurderer, at dette er det bedste udfald for kundens sag. Såfremt Flyhjælp indgår et forlig, hvor kravet nedsættes, nedsættes kundens kompensation og Flyhjælp giver en rabat på sit faste salær. Flyhjælp prioriterer altid, at kunden får mest mulig kompensation, men det kan i enkelte tilfælde være det mest gunstige for alle parter, at der indgås et forlig.  

4.5 Hvis der påløber proces/morarenter hidrørende fra kundens krav mod flyselskabet, tilfalder disse renter Flyhjælp. Det samme gør sig gældende for evt. tilkendte sagsomkostninger ved retslig behandling, udlæg afholdt af Flyhjælp, betalte retsafgifter, udgifter til oversættelse/legalisering, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter, m.m.

4.6 Hvis flyselskabet tager gebyrer for at overføre kompensationen og/eller refusionen til Flyhjælp, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen og/eller refusionen.

4.7 Såfremt Flyhjælp har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, fx en konto der ikke er dansk, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen og/eller refusionen. Kompensationen og/eller refusionen vil blive overført i EUR til kunden, da Flyhjælp selv modtager i EUR, hvorfor kunden kan have et vekselgebyr til sin egen bank ved modtagelsen af kompensationen og/eller refusionen, hvilket er Flyhjælp uvedkommende. Den faktiske afregning af sagen vil altid ske i EUR. I fald at der er tale om en retslig behandling af kravet, vil kravet som udgangspunkt blive indtalt i den lokale valuta, hvorfor omregningskursen til EUR altid vil tage udgangspunkt i kursen på den dag, hvor betalingen sker.

4.8 Rabatkuponer kan indløses frem til, at flyselskabet har overført kompensationen og evt. refusionen til Flyhjælp eller kundens konto. Herefter er det ikke længere muligt at opnå rabat på Flyhjælps salær. Bemærk at det kun er muligt at gøre brug af én rabatkupon. Ved brug af flere rabatkuponer, vil Flyhjælp benytte den rabatkupon, der giver kunden den største rabat. Ved en rabatkupon forstås en kode eller omstændighed, der giver hjemmel til at opnå en rabat på prisen for Flyhjælps ydelse.
 
5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
5.1 Flyhjælp kan ikke gøres ansvarlig, såfremt kunden mener at være berettiget til en større kompensation og/eller refusion, heriblandt refusion end den opnåede eller såfremt Flyhjælp må tage sig af kundens krav, men dog ende med ikke at få medhold over for flyselskabet eller såfremt Flyhjælp under processen/forløbet måtte modtage oplysninger fra flyselskabet, der ender med at medføre, at Flyhjælp ikke længere kan behandle kundens krav med et positivt resultat til følge eller såfremt Flyhjælp måtte træffe beslutning under processen/forløbet om ikke længere at kunne behandle kundens krav m.m..

5.2 Flyhjælp er herudover på ingen måde ansvarlig for kundens indirekte tab, tab af produktion, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste m.m.. I alle tilfælde er Flyhjælps ansvar begrænset rent beløbsmæssigt således, at dette ikke kan overstige størrelsen af det salær, som Flyhjælp enten har haft opkrævet i den pågældende sag over for kunden eller som Flyhjælp maksimalt har mulighed for at kunne opkræve over for kunden i den pågældende sag. Denne ansvarsbegrænsning er selvsagt ikke gældende i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig fra Flyhjælps side af.

5.3 Flyhjælp vil dog ikke være ansvarlig i tilfælde af force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for Flyhjæps kontrol, og som Flyhjælp hverken kunne eller burde have haft forudset ved aftalens indgåelse, såsom krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, COVID-19 lignende situationer og arbejdsstridigheder (ikke udtømmende oplistning)

5.4 Flyhjælp er ansvarlig for produktansvar - både det retspraksisudviklede produktansvar samt det produktansvar der følger af Produktansvarsloven - med hensyn til den af Flyhjælp leverede tjenesteydelse, når et sådant ansvarfølger af præceptiv lovgivning herom. I alle andre tilfælde end ovenstående vil Flyhjælp ikke kunne gøres ansvarlig for produktansvar.

5.5 Informationerne på flyhjaelp.dk er udfærdiget så præcist som muligt, men Flyhjælp garanterer ikke for rigtigheden heraf. Flyhjælp kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og kan ikke garantere, uanset indholdet på hjemmesiden, at kunden har krav på kompensation og/eller refusion af flybilletter

5.6 Flyhjælp er ikke ansvarlig for enhver følge af, at kunden har givet forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen og/eller refusionen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Hvis kompensationen og/eller refusionen, grundet kundens fejl, f.eks. er blevet udbetalt til en forkert modtager, er Flyhjælp ikke ansvarlig herfor, hvorfor Flyhjælp ikke skal være forpligtet til aktivt at indhente disse. 

5.7 Flyhjælp er ikke ansvarlig for en resultatforpligtelse, men er alene ansvarlig for en indsatsforpligtelse, hvorfor Flyhjælp ikke kan tilpligtes at levere sin tjenesteydelse inden for en given tid, idet Flyhjælps ydelse er afhængig af flere forskellige faktorer, som er uden for Flyhjælps kontrol (flyselskabernes behandlingstider, Retternes behandlingstider m.v.). Flyhjæp kan derfor ikke gøres ansvarlig for en påstået forsinket levering af Flyhjælps tjenesteydelse.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER

6.1 Flyhjælp accepterer kun kontooplysninger skriftligt. Kunden skal være omhyggelig, når kontooplysningerne angives. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Flyhjælp og det medfører en overførsel til en bankkonto, som kunden ikke har adgang til, er Flyhjælp ikke bundet til at udbetale kompensationen endnu en gang til kundens rigtige konto.

6.2 Betaler flyselskabet eller billetagenten kompensationen og/eller refusionen m.m. direkte til kunden, er kunden forpligtet til at informere Flyhjælp om dette senest 10 dage efter, at kompensationen og/eller refusionen er modtaget, således at Flyhjælp kan afregne sagen over for kunden. I fald at dette ikke sket rettidigt, er Flyhjælp berettiget til at beregne sædvanlig procesrente iht. Rentelovens bestemmelser herom, jf. Rentelovens § 5, stk. 1, fra dette tidspunkt og indtil betaling sker af det salær, som Flyhjælp er berettiget til at modtage fra kunden.

6.3 Hvis kunden har modtaget kompensation, gavekort, vouchers eller lignende ydelser og/eller refusion direkte fra flyselskabet eller igennem en tredjepart og ikke informerer herom til Flyhjælp straks indenfor 10 dage, og dette medfører, at Flyhjælp har unødvendige omkostninger i form af retsafgifter, udarbejdelse af stævning, afholdelse af omkostninger til brug for retssagen, m.m. kan Flyhjælp i tillæg til salæret (det salær, som Flyhjælp ville oppebære ved at have modtaget kompensation og/eller refusionen fra flyselskabet) fakturere kunden herfor. Hvis der er tale om en sag, der endnu ikke er kommet for domstolene kan Flyhjælp i stedet fakturere kunden i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på EUR 80 inkl. moms i forbindelse med Flyhjælps arbejde på sagen.

6.4 Hvis kunden har modtaget kompensation, gavekort, vouchers eller lignende ydelser og/eller refusion direkte via et tredjepartsfirma eller hvis kunden har haft oprettet en lignende sag hos et tredjepartsfirma, selvom kunden samtidig har oprettet en sag hos Flyhjælp, er dette at betragte som en misligholdelse af Flyhjælps handelsbetingelser. Flyhjælp er i denne situation berettiget til at opkræve fuldt salær for sit arbejde grundet kundens misligholdelse, dels i form af det salær, som Flyhjælp ville oppebære ved at have modtaget kompensation og/eller refusionen fra flyselskabet, dels oppebæring af renter, evt. tilkendte eller forventelige sagsomkostninger ved retslig behandling, dækning af evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter, udlæg afholdt af Flyhjælp på vegne af kunden, betalte retsafgifter, udgifter til oversættelse/legalisering m.m. Ovennævnte gør sig ligeledes gældende, såfremt kunden af anden årsag har haft misligholdt Flyhjælps handelsbetingelser, herunder f.eks. i forbindelse med afgivelse af urigtige eller ukorrekte oplysninger til Flyhjælp, kundens overdragelse af sit krav på kompensation og/eller refusion til sin arbejdsgiver uden at oplyse herom til Flyhjælp ved sagens oprettelse m.m.

6.5 Kunden skal betale alle fakturaer fra Flyhjælp senest 14 dage efter modtagelse heraf, medmindre andet skriftligt er aftalt parterne imellem eller andet fremgår af indholdet af de modtagne fakturaer fra Flyhjælp.

6.6 I tilfælde af forsinket betaling af Flyhjælps fakturaer er Flyhjælp berettiget til at beregne rente af det forfaldne beløb svarende til den sædvanlige procesrente iht. Rentelovens bestemmelser herom, jf. Rentelovens § 5, stk. 1, indtil betaling sker. Flyhjælp er tillige berettiget til at opkræve rykkergebyr pr. rykkerskrivelse i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom.

6.7 I fald at kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have haft modtaget skriftligt påkrav herom fra Flyhjælp om betaling heraf, er Flyhjælp - udover den nævnte rente - berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende over for kunden iht. dansk rets sædvanlige bestemmelser herom samt Flyhjælp er tillige berettiget til at opkræve gebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom for det fremsendte påkrav, samt gebyrer for udenretlig- og/eller indenretlig inkassobehandling. Såfremt kunden fortsat ikke betaler efter, at påkrav herom er sendt, er Flyhjælp berettiget til at foretage yderligere udenretlig- og/eller indenretlig behandling af kravet, herunder indbringelse af kravet for Fogedretten, indberetning til kreditoplysningsbureauer mv.

7. FORSIKRINGSFORHOLD

7.1 Flyhjælp skal herved oplyse, at Flyhjælp ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun Flyhjælp kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved inddrivelsen af kompensationen. Som kunde risikerer kunden herved, at kundens eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres eller opfyldes af Flyhjælp.

8. FORTROLIGHED

8.1 Flyhjælp og deres ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelig måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer, der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

8.2 De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Flyhjælp, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre kundens sag bedst muligt.

8.3 Flyhjælp kan dog ikke garantere sikkerheden ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Kunden afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i denne henseende.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, tjenesteydelser m.v. ydet af Flyhjælp, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ene og alene Flyhjælp. Kunden er således på ingen måde berettiget til at udnytte, anvende, benytte m.m. disse.

10. LOVVALG- OG VÆRNETINGSKLAUSUL

10.1 Det er udtrykkeligt aftalt, at dansk ret er gældende for aftalen mellem Flyhjælp og kunden. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved Københavns byret som først instans.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt