flyhjaelp-logo-2.png

Handelsbetingelser   

Ved registrering af en sag på Flyhjælp.dk accepterer kunden automatisk følgende betingelser 


1. GENERELT  

1.1 Ved opstart/oprettelse af en sag hos Flyhjælp accepterer kunden automatisk følgende handelsbetingelser 

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN  

2.1 Hjemmesiden flyhjaelp.dk ejes og drives af Flyhjælp ApS (herefter benævnt Flyhjælp).

2.2 Flyhjælp handler på vegne af kunden for at sikre den størst mulige kompensation efter EC Regulation 261/2004.

2.3 Virksomhedsadressen er Holmbladsgade 133, 2300 København S, Danmark. 

2.4 CVR nr. er 36 91 74 90.

2.5 Spørgsmål kan rettes til Flyhjælps e-mail: [email protected]

3. AFTALEN

3.1 Flyhjælp vil efter bedste evne sikre den størst mulige kompensation. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. Ved oprettelse af kundens sag erklærer kunden, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende. I tilfælde af at kunden angiver informationer, der ikke er i overensstemmelse med ovennævnte, kan dette medføre, at Flyhjælp vil være berettiget til at fremsende en faktura for Flyhjælps forgæves arbejde på sagen i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på kr. 500 inkl. moms.

3.2 Flyhjælp handler på kundens vegne overfor luftfartselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation.

3.3 Flyhjælp kan overtage kundens krav mod flyselskabet via en overdragelseserklæring eller Flyhjælp kan være berettiget til at repræsentere kunden overfor flyselskabet via en fuldmagtserklæring herom, men i alle tilfælde er kunden ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til flyselskabet med henblik på at kræve eller modtage kompensation for samme forhold. I fald at kunden selv vælger at tage sideløbende kontakt til flyselskabet, vil Flyhjælp stadigvæk være berettiget til at opkræve salær på sædvanlig vis, herunder særligt idet det må have formodningen for sig, at det har været Flyhjælps kontakt til flyselskabet, der har ført til en evt. udbetaling af kravet.

For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er kunden efter oprettelsen af sagen forpligtet til at underrette Flyhjælp, hvis flyselskabet kontakter kunden for så vidt angår den igangværende sag.

3.4 Hvis kunden ønsker at få ekstraudgifter dækket som følge af forsinkelsen, skal kvitteringerne for disse ekstraudgifter tilføjes på sagen ved dens oprettelse. Såfremt kvitteringerne for ekstraudgifterne ikke er Flyhjælp i hænde inden Flyhjælps afsendelse af kravet til flyselskabet, er Flyhjælp ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraudgifterne til flyselskabet, medmindre disse overstiger DKK 2.000,00.

3.5 Kunden garanterer ved oprettelse af sagen hos Flyhjælp, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende mellem kunden og flyselskabet. En opstartet sag hos Flyhjælp kan ikke overdrages til andre. I fald at det viser sig, at punkt 3.5 ikke er blevet overholdt af kunden, vil kunden være forpligtet til at betale salær til Flyhjælp svarende til det salær, som Flyhjælp ellers ville være berettiget til at modtage for en tilsvarende sag, såfremt den manglende overholdelse af punkt 3.5 måtte føre til, at Flyhjælp ikke længere kan føre kundens sag. Kunden vil tillige være forpligtet til at afholde enhver udgift, som kan henføres til misligholdelsen, herunder tabt retsafgift, sagsomkostninger m.v. ved Retten.

3.6 Flyhjælp er berettiget til at modtage informationer fra flyselskabet og de relevante myndigheder på kundens vegne.

3.7 Flyhjælp er berettiget til at nægte at håndtere sagen, såfremt kunden ikke forsyner Flyhjælp med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation.

3.8 Såfremt kundens forhold bevirker, at Flyhjælp ikke er i stand til at indhente kompensationen, har Flyhjælp foretaget forgæves arbejde i forbindelse med inddrivelse af kompensationen, hvorfor Flyhjælp er berettiget til at opkræve det potentielle salær for det udførte arbejde fra kunden.

3.9 Flyhjælp er berettiget til at indgå forlig med flyselskabet, uanset indholdet af dette, på kundens vegne.

3.10 Flyhjælp beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation. Der kan ikke stilles krav til Flyhjælps måde at håndtere sagen på.

3.11 Flyhjælp er berettiget til at modtage kompensation, ekstraudgifter, sagsomkostninger, renter, retsafgifter m.m. på kundens vegne. Efter Flyhjælp har modtaget kompensationen og/eller ekstraudgifterne, overføres kundens del heraf hurtigst muligt til kunden.

3.12 Flyhjælp er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Flyhjælp vurderer, at der ikke er grundlag for opnåelse af kompensation og/eller refusion af afholdte udlæg. I fald at Flyhjælp vælger at stoppe sagen, vil Flyhjælp fremsende en begrundet forklaring herom til kundens orientering. Kunden vil herefter igen få fuld råde- og bestemmelsesret over sit krav, idet den underskrevne fuldmagtserklæring eller overdragelsesformular ikke længere anses for at være gældende længere.

3.13 Hvis luftfartsselskabet ikke udbetaler kompensation og/eller refusion af afholdte udlæg eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Flyhjælp automatisk videresende en klage herom til de relevante myndigheder i første omgang. Flyhjælp vurderer egenhændigt om ét af flyselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt.

3.14 Flyhjælp vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retslig instans for at sikre kompensationen og/eller ekstraudgifterne efter EC Regulation 261/2004. Såfremt Flyhjælp finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolene uden særlig aftale herom med kunden.

3.15 Sagsbehandlingen varetages hovedsageligt af jurister. Flyhjælp har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Flyhjælp mener, at det er nødvendigt for den konkrete sag.

3.16 Flyhjælps kommunikation og krav til flyselskabet er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

3.17 Aftalen kan til hver en tid opsiges, men i så fald er Flyhjælp berettiget til at modtage salær for det af Flyhjælp udførte arbejde i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på kr. 500 inkl. moms. I fald at aftalen ønskes opsagt - efter at kravet er indbragt for domstolene - kan dette alene accepteres, såfremt der er tale om et fuldmagtsforhold. I så fald vil Flyhjælp være berettiget til at modtage salær, der fastsættes på samme måde, som om sagen havde været vundet fuldt ud af Flyhjælp.

3.18 Ønsker kunden at tilbagetrække sit samtykke til behandling af kundens personoplysninger, førend sagen er afsluttet, er Flyhjælp berettiget til at modtage salær for det af Flyhjælp udførte arbejde, idet Flyhjælp herefter ville være forhindret i at håndtere kundens sag.

3.19 Fortrydelsesfrist

Kunden har iht. Forbrugeraftalelovens bestemmelser 14 dage til at fortryde Flyhjælps behandling og håndtering af kravet gældende fra tidspunktet for kundens oprettelse af sin sag hos Flyhjælp.

Fortrydelsesfristen er som anført 14 dage ved indgåelse af tilsvarende aftaler over internettet, hvor kunden kan træde tilbage uden begrundelse. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor kunden har oprettet sagen på Flyhjælps hjemmeside: www.flyhjaelp.dk.

Kunden har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Kunden vil i forbindelse med oprettelsen af sagen via ovennævnte hjemmeside modtage disse oplysninger pr. e-mail med det samme.

Hvis kunden f.eks. opretter sin sag via vores hjemmeside mandag den 1., på hvilken dag kunden samtidig har modtaget ovennævnte oplysninger, har kunden derfor frist til og med mandag den 15. i fald kunden måtte ønske at fortryde oprettelse af sagen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan kunden vente til den følgende hverdag.

Der gælder dog en undtagelse til den generelle fortrydelsesret for kunden i de situationer, hvor kunden accepterer at fortrydelsesretten bortfalder, at Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav kan igangsættes med det samme ved kravets oprettelse samt når Flyhjælp har haft behandlet kundens krav fuldt ud inden for denne 14 dages fortrydelsesret.

Ved kundens accept af disse handelsbetingelser - via underskrivelse af enten fuldmagt/overdragelseserklæring på Flyhjælps hjemmeside - accepterer kunden, at Flyhjælp påbegynder arbejdet med at indhente kompensation og/eller refundering af ekstraomkostninger for kunden. Kunden er i denne forbindelse opmærksom på, at denne påbegyndelse medfører, at fortrydelsesretten bortfalder, når Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav igangsættes med det samme ved kravets oprettelse, såfremt Flyhjælp - forinden kundens udnyttelse af sin fortrydelsesret inden for den lovgivne frist på de 14 dage - har haft indhentet kundens krav fra flyselskabet.

Det kan derfor lægges til grund, at kunden mister sin fortrydelsesret - udover udløbet af selve 14 dages fristen - iht. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2, når Flyhjælp fuldt ud har haft udført sit arbejde for kunden inden tidspunktet om notifikation vedrørende fortrydelse, idet Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav er blevet påbegyndt med kundens accept.

I fald at der sker fortrydelse af Flyhjælps behandling og håndtering af kundens krav forinden at Flyhjælp fuldt ud har haft håndteret og behandlet dette, d.v.s. indhentet kundens krav fra flyselskabet, vil Flyhjælp selvsagt acceptere en sådan fortrydelse, såfremt denne i øvrigt er sket inden for fristen, men Flyhjælp vil dog være berettiget til at modtage et salær for det indtil dette tidspunkt udførte arbejde i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på kr. 500 inkl. moms, jf. Forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1. Det pågældende beløb skal stå i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, som Flyhjælp allerede har haft leveret sammenlignet med aftalens fulde opfyldelse.

I fald at kunden måtte ønske at udøve fortrydelsesretten skal kunden meddele os sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Hvis kunden vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal kunden blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis kunden vil sikre sig bevis for, at kunden har fortrudt rettidigt, kan kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.


Underretning om, at kunden har fortrudt aftalen, skal gives til: [email protected] og/eller på Flyhjælps postadresse.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis kunden sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 

3.20 Straksudbetaling

 

Flyhjælp tilbyder – i særligt udvalgte sager – kunden mulighed for at få forudbetalt kundens krav på kompensation direkte fra Flyhjælp (straksudbetaling).

I fald at Flyhjælp finder, at en sag giver mulighed for straksudbetaling, sørger Flyhjælp for at sende et tilbud om straksudbetaling til kunden på mail.

 

I forbindelse med kundens accept af tilbuddet, om at få forudbetalt kompensationen, indgås der således en aftale mellem Flyhjælp og kunden, om at kunden får udbetalt 50-60 % af sit krav på kompensation - afhængigt af rejsens jurisdiktion – til fuld og endelig afgørelse. Beløbet specificeres i tilbuddet som sendes til kunden.

 

I forbindelse med sagen, har Flyhjælp sendt kunden et skriftligt tilbud vedrørende muligheden for at få forudbetalt den potentielle kompensation, hvilket kunden bekræfter med et ”JA” eller afviser med et ”NEJ”. Udover Flyhjælps sædvanlige forretningsbetingelser, som kunden accepterer ved underskrivelse af fuldmagten, garanterer kunden for rigtigheden af de indsendte oplysninger, og accepterer, at overførelsen af den forudbetalte kompensation sker på følgende betingelser:

 

1) Kunden bekræfter, at kunden ankom mindst 3 timer senere frem til sin endelige destinationslufthavn, end oprindelig planlagt for rejser under 1500 KM, samt rejser indenfor EU som overstiger 1500 km, og mindst 4 timer senere ved rejser mellem et EU-land og et ikke EU-land, som overstiger 3500 km.

 

2) Kunden har ikke på tidspunktet for medgiven accept af denne aftale, i form af at bekræfte tilbuddet med et ”JA”, modtaget kompensation fra flyselskabet eller kompensation fra et evt. rejseselskab.

 

3) Kunden i sagen hos Flyhjælp har ikke søgt kompensation fra flyselskabet, og agter ikke at gøre det.

 

4) Kunden har ej heller søgt kompensationen fra flyselskabet gennem et andet tredjepartsfirma.

 

5) I tilfælde af at kunden efterfølgende modtager kompensation fra flyselskabet, er kunden forpligtiget til at udbetale denne kompensation til Flyhjælp.

 

6) Kunden erklærer, at de meddelte oplysninger til Flyhjælp er korrekte, fyldestgørende og præcise. Kunden vil bl.a. løbende hjælpe med at belyse sagen på bedste vis, og underskrive en evt. fuldmagt, hvis sagen bringes for retten i et land hvor en ny fuldmagt kræves.

 

7) Kunden accepterer, at såfremt kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, tilbagefører kunden den del af kompensationen, som er modtaget af Flyhjælp til Flyhjælp.

 

8) Kunden er indforstået med, at såfremt en af ovenstående betingelser ikke er overfyldt, medfører dette at beløbet som er modtaget af Flyhjælp skal tilbageføres til Flyhjælp.

 

9) Kunden er ligeledes indforstået med, at skulle kunden forbryde sig imod den indgåede aftale med Flyhjælp om straksudbetaling, medfører dette at kunden skal tilbageføre det modtagne beløb til Flyhjælp.

 

4. PRISER inkl. moms

4.1 Hvis flyselskabet udbetaler kompensationen, har Flyhjælp krav på et salær for det juridiske arbejde og administration med at inddrive kompensationen fra flyselskabet.

Salæret fastsættes pr. passager efter kompensationstype:

Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 a): 75,- euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 b): 120,- euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 c): 180,- euro.

Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 a): 37,50 euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 b): 60,- euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 c): 90,- euro.

4.2 Opnås der ikke kompensation, er Flyhjælp ikke berettiget til at opkræve salær herfor.

4.3 Refunderer flyselskabet kundens udgifter til mad og drikke, hotelovernatninger og/eller transport mellem lufthavnen og hotellet i forbindelse med flyforsinkelsen, refusion af kundens flybillet, d.v.s. såkaldte ekstraomkostninger, har kunden krav på 70 % af disse ekstraomkostninger. I fald at der ikke kan opnås refusion af afholdte udlæg, er Flyhjælp ikke berettiget til at opkræve salær herfor.

4.4 Refunderer flyselskabet prisen for kundens flybillet, har kunden ligeledes krav på 70 % af billettens pris.

4.4 Hvis der påløber morarenter hidrørende fra kundens krav mod flyselskabet, tilfalder disse renter Flyhjælp.

4.5 Hvis flyselskabet tager gebyrer for at overføre kompensationen og/eller ekstraomkostningerne til Flyhjælp, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen og/eller ekstraomkostningerne.

4.6 Såfremt Flyhjælp har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, fx en konto der ikke er dansk, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen og/eller ekstraomkostningerne. Kompensationen og/eller ekstraomkostningerne vil typisk blive overført i EUR til kunden, da Flyhjælp selv modtager i EUR, hvorfor kunden kan have et vekselgebyr til sin egen bank ved modtagelsen af kompensationen og/eller ekstraomkostningerne, hvilket er Flyhjælp uvedkommende.

4.7 Rabatkuponer kan indløses frem til, at flyselskabet har overført kompensationen og evt. ekstraomkostningerne til Flyhjælp eller kundens konto. Herefter er det ikke længere muligt at opnå rabat på Flyhjælps salær. Bemærk at det kun er muligt at gøre brug af én rabatkupon. Ved brug af flere rabatkuponer, vil Flyhjælp benytte den rabatkupon, der giver kunden den største rabat. Ved en rabatkupon forstås en kode eller omstændighed, der giver hjemmel til at opnå en rabat på prisen for Flyhjælps ydelse.

4.8 Såfremt Flyhjælp bedømmer at sagen skal for retten, afholder Flyhjælp udgifterne til sagens gang for retten. Såfremt der i forbindelse med retssagen tildeles sagsomkostninger, procesrenter, retsafgift og andre udgifter/indtægter forbundet med varetagelsen af retssagen, tilfalder disse Flyhjælp.

4.9 Alle priser i nærværende afsnit er inkl. moms.

5. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

5.1 Flyhjælp kan ikke gøres ansvarlig, såfremt kunden mener at være berettiget til en større kompensation end den opnåede kompensation eller såfremt Flyhjælp må tage sig af kundens krav, men dog ende med ikke at få medhold over for flyselskabet eller såfremt Flyhjælp under processen/forløbet måtte modtage oplysninger fra flyselskabet, der ender med at medføre, at Flyhjælp ikke længere kan behandle kundens krav med et positivt resultat til følge eller såfremt Flyhjælp måtte træffe beslutning under processen/forløbet om ikke længere at kunne behandle kundens krav m.m..

5.2 Flyhjælp er herudover på ingen måde ansvarlig for kundens indirekte tab, tab af produktion, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste m.m.. I alle tilfælde er Flyhjælps ansvar begrænset rent beløbsmæssigt således, at dette ikke kan overstige størrelsen af det salær, som Flyhjælp enten har haft opkrævet i den pågældende sag over for kunden eller som Flyhjælp maksimalt har mulighed for at kunne opkræve over for kunden i den pågældende sag. Denne ansvarsbegrænsning er selvsagt ikke gældende i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig fra Flyhjælps side af.

5.3 Flyhjælp vil dog ikke være ansvarlig i tilfælde af force majeure. Som force majeure anses forhold, der er uden for Flyhjæps kontrol, og som Flyhjælp hverken kunne eller burde have haft forudset ved aftalens indgåelse, såsom krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

5.4 Flyhjælp er ansvarlig for produktansvar - både det retspraksisudviklede produktansvar samt det produktansvar der følger af Produktansvarsloven - med hensyn til den af Flyhjælp leverede tjenesteydelse, idet omfang et sådant ansvar følger af præceptiv lovgivning herom.

5.5 Informationerne på flyhjaelp.dk er udfærdiget så præcist som muligt, men tjenesteudbyderen garanterer ikke for rigtigheden heraf. Tjenesteudbyderen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og kan ikke garantere, uanset indholdet på hjemmesiden, at kunden har krav på kompensation og/eller refundering af ekstraomkostninger.

5.6 Flyhjælp er ikke ansvarlig for enhver følge af, at kunden har givet forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Hvis kompensationen, grundet kundens fejl, er blevet udbetalt til en forkert modtager, skal Flyhjælp ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den.

5.7 Flyhjælp er ikke ansvarlig for en resultatforpligtelse, men er alene ansvarlig for en indsatsforpligtelse, hvorfor Flyhjælp ikke kan tilpligtes at levere sin tjenesteydelse inden for en given tid, idet Flyhjælps ydelse er afhængig af flere forskellige faktorer, som er uden for Flyhjælps kontrol (flyselskabernes behandlingstider, Retternes behandlingstider m.v.). Flyhjæp kan derfor ikke gøres ansvarlig for en påstået forsinket levering af Flyhjælps tjenesteydelse.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER

6.1 Flyhjælp accepterer kun kontooplysninger skriftligt. Kunden skal være omhyggelig, når kontooplysningerne angives. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Flyhjælp og det medfører en overførsel til en bankkonto, som kunden ikke har adgang til, er Flyhjælp ikke bundet til at udbetale kompensationen endnu en gang til kundens rigtige konto.

6.2 Betaler flyselskabet kompensationen og/eller ekstraomkostningerne m.m. direkte til kunden, er kunden forpligtet til at informere Flyhjælp om dette senest 10 dage efter, at kompensationen og/eller ekstraomkostningerne er modtaget, således at Flyhjælp kan afregne sagen over for kunden. I fald at dette ikke sket rettidigt, er Flyhjælp berettiget til at beregne sædvanlig procesrente iht. Rentelovens bestemmelser herom, jf. Rentelovens § 5, stk. 1, fra dette tidspunkt og indtil betaling sker af det salær, som Flyhjælp er berettiget til at modtage fra kunden.

6.3 Hvis kunden har modtaget kompensation og/eller ekstraomkostningerne direkte fra flyselskabet eller igennem en tredjepart og ikke informerer det til Flyhjælp straks indenfor 5 dage, og dette medfører, at Flyhjælp har unødvendige omkostninger i form af retsafgifter, udarbejdelse af stævning, afholdelse af omkostninger til brug for retssagen m.m. kan Flyhjælp i tillæg til salæret fakturere kunden herfor i henhold til Flyhjælps sædvanlige timepris på kr. 500 inkl. moms.

6.4 Kunden skal betale alle fakturaer fra Flyhjælp senest 14 dage efter modtagelse heraf, medmindre andet skriftligt er aftalt parterne imellem eller andet fremgår af indholdet af de modtagne fakturaer fra Flyhjælp.

6.5 I tilfælde af forsinket betaling af Flyhjælps fakturaer er Flyhjælp berettiget til at beregne rente af det forfaldne beløb svarende til den sædvanlige procesrente iht. Rentelovens bestemmelser herom, jf. Rentelovens § 5, stk. 1, indtil betaling sker. Flyhjælp er tillige berettiget til at opkræve gebyr på kr. 100 pr. rykkerskrivelse i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom.

6.6 I fald at kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have haft modtaget skriftligt påkrav herom fra Flyhjælp om betaling heraf, er Flyhjælp - udover den nævnte rente - berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende over for kunden iht. dansk rets sædvanlige bestemmelser herom samt Flyhjælp er tillige berettiget til at opkræve gebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser herom for det fremsendte påkrav.

7. FORSIKRINGSFORHOLD

7.1 Flyhjælp skal herved oplyse, at Flyhjælp ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun Flyhjælp kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgivningen. Som kunde risikerer kunden herved, at kundens eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres eller opfyldes af Flyhjælp.

8. FORTROLIGHED

8.1 Flyhjælp og deres ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelige måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

8.2 De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Flyhjælp, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre kundens sag bedst muligt.

8.3 Flyhjælp kan dog ikke garantere sikkerheden ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Kunden afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, tjenesteydelser m.v. ydet af Flyhjælp, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ene og alene Flyhjælp. Kunden er således på ingen måde berettiget til at udnytte, anvende, benytte m.m. disse.

10. LOVVALG- OG VÆRNETINGSKLAUSUL

10.1 Det er udtrykkeligt aftalt, at dansk ret er gældende for aftalen mellem Flyhjælp og kunden. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved danske domstole

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt