flyhjaelp-logo-2.png

Herunder kan du få gensendt et link til at følge din sag

Hvis du allerede har oprettet en sag hos Flyhjælp og vil holde dig opdateret på din sag, kan du få tilsendt en link til at følge din sag herunder. Du kan også bruge linket til at uploade nye dokumenter til din sag eller rette dine oplysninger.

Handelsbetingelser 

Ved registrering af en sag på Flyhjælp.dk accepterer du automatisk følgende betingelser 


1. GENERELT 

1.1 Ved opstart/oprettelse af en sag hos Flyhjælp accepterer du automatisk følgende handelsbetingelser. 

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN  

2.1 Hjemmesiden flyhjaelp.dk ejes og drives af Flyhjælp ApS (herefter benævnt Flyhjælp).

2.2 Flyhjælp handler på vegne af kunden for at sikre den størst mulige kompensation efter EC Regulation 261/2004.

2.3 Virksomhedsadressen er Dronningensgade 66, 3., 1420 København K, Danmark. 

2.4 CVR nr. er 36 91 74 90.

2.5 Spørgsmål kan rettes til Flyhjælps e-mail: kundeservice@flyhjaelp.dk

3. AFTALEN

3.1 Flyhjælp vil efter bedste evne sikre den størst mulige kompensation. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra vores kunder. Ved oprettelse af din sag erklærer du, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende.

3.2 Flyhjælp handler på dine vegne overfor luftfartselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retslig skridt for at opnå den højest mulige kompensation.

3.3 Flyhjælp overtager dit krav mod luftfartsselskabet og du er derfor ikke berettiget til sideløbende at rette henvendelse til luftfartsselskabet med henblik på at kræve eller modtage kompensation for samme forhold. For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er du efter at have underskrevet fuldmagten forpligtet til at underrette Flyhjælp, hvis luftfartsselskabet kontakter dig for så vidt angår den igangværende sag. 

3.4 Hvis du ønsker at få udgifter dækket som følge af forsinkelsen, skal kvitteringerne for disse udgifter tilføjes på sagen ved dens oprettelse. Såfremt kvitteringerne for ekstraudgifterne ikke er Flyhjælp i hænde inden kravets afsendelse til flyselskabet, er Flyhjælp ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraudgifterne til flyselskabet, medmindre disse overstiger DKK 2.000,00.

3.5 Du er garant for, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende eller forventet mellem dig og luftfartsselskabet i den opstartede sag. En opstartet sag hos Flyhjælp kan ikke overdrages til andre.

3.6 Flyhjælp er berettiget til at modtage informationer fra luftfartsselskabet og de relevante myndigheder på dine vegne.

3.7 Flyhjælp er berettiget til at afbryde sagen, såfremt du ikke forsyner Flyhjælp med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation.

3.8 Såfremt kundens forhold bevirker, at Flyhjælp ikke er i stand til at indhente kompensationen, har Flyhjælp foretaget forgæves arbejde i forbindelse med inddrivelse af kompensationen, hvorfor Flyhjælp er berettiget til at opkræve det potentielle salær for det udførte arbejde fra kunden.

3.9 Flyhjælp er berettiget til at indgå forlig med luftfartsselskabet på dine vegne.

3.10 Flyhjælp beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation. Der kan ikke stilles krav til Flyhjælps måde at forhandle på.

3.11 Flyhjælp er berettiget til at modtage kompensation på dine vegne. Efter Flyhjælp har modtaget kompensationen, overføres hurtigst muligt din del af kompensationen til dig.

3.12 Flyhjælp er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt Flyhjælp vurderer, at der ikke er grundlag for kompensation.

3.13 Hvis luftfartselskabet ikke udbetaler kompensation eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan Flyhjælp automatisk videresende en klage herom til relevante myndigheder. Flyhjælp vurderer egenhændigt om, et af luftfartsselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt.

3.14 Flyhjælp vurderer egenhændigt om sagen skal indbringes for en retlig instans for at sikre kompensationen efter EC Regulation 261/2004. Såfremt Flyhjælp finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolen uden særlig aftale med kunden.

3.15 Sagsbehandlingen varetages hovedsagligt af jurister. Flyhjælp har desuden faste aftaler med advokater i det omfang Flyhjælp mener, at det er nødvendigt for den konkrete sag.

3.16 Flyhjælps kommunikation og krav til luftfartsselskabet er fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

3.17 Aftalen kan til enhver en tid opsiges, såfremt det potentielle salær til Flyhjælp betales.
 
3.18 Ønsker du at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, førend sagen er afsluttet, vil du blive faktureret for Flyhjælps potentielle salær.
 
3.19 Kunden accepterer ved underskrivelse af overdraglesesformularen/fuldmagten, at Flyhjælp påbegynder arbejdet med at indhente kompensation og eller refundering af udlæg. Fra underskrivelse af fuldmagten er det ikke længere muligt at gøre brug af fortrydelsesretten.
 
 

4. PRISER

4.1 Hvis luftfartsselskabet udbetaler kompensationen, har Flyhjælp krav på et salær for det juridiske arbejde og administration med at inddrive kompensationen fra luftfartsselskabet.

Salæret fastsættes pr. passager efter kompensationstype:

Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 a): 75,- euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 b): 120,- euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 1 c): 180,- euro.

Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 a): 37,50 euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 b): 60,- euro.
Kompensation efter EU 261/04 artikel 7, stk 2 c): 90,- euro.

Overstående salær svarer til 30% af den totale modtagede kompensation.

4.2 Opnås der ikke kompensation hos luftfartsselskabet, er Flyhjælp ikke berettiget til at opkræve salær.

4.3 Refunderer luftfartsselskabet kundens udgifter til mad og drikke, hotelovernatninger eller transport mellem lufthavnen og hotellet i forbindelse med flyforsinkelsen, har Flyhjælp krav på 30 % (inkl. moms) af udgifterne hertil.

4.4 Refunderer luftfartsselskabet prisen for kundens flybillet, har Flyhjælp ligeledes krav på 30 % (inkl. moms) af udgifterne hertil.

4.5 Hvis der påløber morarenter hidrørende fra dit krav mod luftfartsselskabet, tilfalder disse renter Flyhjælp.

4.6 Hvis luftfartsselskabet tager gebyrer for at overføre kompensationen til Flyhjælp, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen.

4.7 Såfremt Flyhjælp har gebyrer forbundet ved en overførsel til kundens bankkonto, fx en konto der ikke er dansk, fratrækkes gebyret i den til kunden berettigede andel af kompensationen. Kompensationen vil typisk blive overført i EUR til kunden, da Flyhjælp selv modtager i EUR, hvorfor kunden kan have et vekselgebyr til sin egen bank ved modtagelsen af kompensationen.

4.8 Rabatkuponer kan indløses frem til, at flyselskabet har overført kompensationen og evt. ekstraudgifter til Flyhjælp eller kundens konto. Herefter er det ikke længere muligt at opnå rabat på Flyhjælps salær. Bemærk at det kun er muligt at gøre brug af én rabatkupon. Ved brug af flere rabatkuponer, vil Flyhjælp benytte den rabatkupon, der giver kunden den største rabat. Ved en rabatkupon forstås en kode eller omstændighed, der giver hjemmel til at opnå en rabat på prisen for Flyhjælps ydelse.

4.9 Såfremt Flyhjælp bedømmer at sagen skal for retten, afholder Flyhjælp udgifterne til sagens gang for retten. Såfremt der i forbindelse med retssagen tildeles sagsomkostninger, procesrenter, retsafgift og andre udgifter/indtægter forbundet med varetagelsen af retssagen, tilfalder disse Flyhjælp.

5. ANSVAR

5.1 Flyhjælp kan ikke gøres ansvarlig, såfremt kunden mener at være berettiget til en større kompensation end den opnåede kompensation af Flyhjælp.

5.2 Informationerne på flyhjaelp.dk er udfærdiget så præcist som muligt, men tjenesteudbyderen garanterer ikke rigtigheden heraf. Tjenesteudbyderen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og kan ikke garantere, uanset indholdet på hjemmesiden, at kunden har krav på kompensation.

5.3 Flyhjælp er ikke ansvarlig for enhver følge af, at kunden har givet forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, at kompensationen er blevet udbetalt til en forkert modtager. Hvis kompensationen, grundet kundens fejl, er blevet udbetalt til en forkert modtager, skal Flyhjælp ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den.

6. KUNDENS ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER

6.1 Flyhjælp accepterer kun kontooplysninger skriftligt. Vær venligst omhyggelig, når du angiver dine kontooplysninger. Såfremt der opgives forkerte kontooplysninger til Flyhjælp og det medfører en overførsel til en bankkonto, som du ikke har adgang til, er Flyhjælp ikke bundet til at udbetale kompensationen endnu en gang til kundens rigtige konto.

6.2 Betaler luftfartsselskabet kompensationen direkte til kunden, er kunden forpligtet til at informere Flyhjælp om dette og betale 30 % inkl. moms af beløbet til Flyhjælp senest 8 dage efter, at kompensationen er modtaget.

6.3 Hvis kunden har modtaget kompensation direkte fra luftfartsselskabet eller igennem en tredjepart og ikke informerer det til Flyhjælp indenfor 10 dage, og dette medfører, at Flyhjælp har unødvendige omkostninger i form af retsafgifter og udarbejdelse af en evt. stævning, kan Flyhjælp i tillæg til salæret fakturere kunden for maksimalt DKK 950,- til dækning af udgiften til retsafgiften og spildt arbejdsfortjeneste vedrørende udarbejdelse af stævningen.

7. FORTROLIGHED

7.1 Flyhjælp og deres ansatte er forpligtet til at behandle alle informationer på en lovlig og rimelige måde, der tilsigter, at der kun behandles informationer der er nødvendige og rimelige i forhold til formålet.

7.2 De af kunden videregivne/indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af Flyhjælp, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre kundens sag bedst muligt.

7.3 Flyhjælp kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

8. LOVVALG- OG VÆRNETINGSKLAUSUL

8.1 Det er udtrykkeligt aftalt, at dansk lov er gældende for aftalen mellem Flyhjælp og kunden. Værnetinget er Danmark.

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Danmarks bedste kundeanmeldelser
 Vi vinder 98% af sagerne
 Risikofrit - nemt og hurtigt

Flyhjælp i pressen

bt-logo.png tv2-logo.png jyllands-posten-logo.png
fyens-stiftstidende-logo.png dr-logo.png

Flyhjælp i pressen

bt-logo.png tv2-logo.png jyllands-posten-logo.png
fyens-stiftstidende-logo.png dr-logo.png