flyhjaelp-logo-2.png

 

 

Handelsbetingelser og Afbestillingspolitik for Flightright GmbH

(opdateret 8. marts 2023)

 

1. Kontraktens genstand, Flightright tjenesteydelser

 

1.1

Hjemmesiden flyhjaelp.dk ejes af Flyhjælp ApS, CVR-nr. 36 91 74 90. Flyhjælp ApS er en autoriseret inkassovirksomhed. Flyhjælp ApS er et helejet datterselskab af Flightright GmbH, HRB 249849, Revaler Straße 28, 10245 Berlin, Tyskland.

 

Flightright overtager den udelukkende præstationsbaserede håndhævelse af eventuelle krav på kompensation (og hvor det er relevant, også yderligere krav) mod flyselskaber, som du måtte være berettiget til i henhold til EU's forordning om flypassagerrettigheder nr. 261/2004 eller den britiske Air Passenger Rights and Air Travel Organisers' Licensing (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 (i det følgende benævnt  ”Kravet”) i overensstemmelse med de efterfølgende bestemmelser.

 

Med henblik på at håndhæve Kravet, efter at vi har aftalt at overtage håndhævelsen heraf, skal du enten uigenkaldeligt overdrage dit krav til os, hvilket giver os autoriserer til at håndhæve Kravet (i det følgende benævnt ”Overdragelsesproces”), eller give os tilladelse til at håndhæve kravet i og under dit navn (idet følgende benævnt  ”Autorisationsproces”).

 

1.2

Flightright skal forsøge at håndhæve kravet mod flyselskabet uden for retten og skal indhente de relevante oplysninger, der kræves til dette formål (herunder oplysninger fra flyselskabet).

 

1.3

Hvis Flightrights bestræbelser på at håndhæve kravet er utilstrækkelige, kan vi hyre en kontraktadvokat til at håndhæve kravet (jf. punkt 6). Vi afholder omkostningerne til den af os engagerede kontraktadvokats virksomhed, hvis vores indsats mislykkes (jf. pkt. 6.4).

 

1.4

Præsentationen af de tjenesteydelser, der leveres af Flightright på vores hjemmeside www.flightright.de (eller andre Flightright-sider, herunder www.flyhjaelp.dk), især kompensationsberegneren, udgør ikke et bindende tilbud om indgåelse af en kontrakt.

 

2. Indgåelse af kontrakt, specifikationer

2.1

Du benytter vores tjenesteydelser efter at have været igennem kompensationsberegneren på vores hjemmeside. Ved at klikke på ordreknappen, afgiver du et bindende tilbud om indgåelse af en aftale om vederlagsfri repræsentation vedrørende håndhævelse af Kravet, herunder eventuelle tilhørende krav (i det følgende benævnt ”Ordreafgivelsesprocessen”). Vi accepterer dit tilbud enten ved vores udtrykkelige erklæring (f.eks. via e-mail) eller ved påbegyndelse af håndhævelsen af Kravet mod flyselskabet.

 

2.2

De oplysninger, der anmodes om i Ordreprocessen, skal indsendes fuldt ud og korrekt og skal ændres straks, hvis de leverede oplysninger ændres efter registrering, eller hvis du bemærker, at du har indsendt forkerte oplysninger. Dette gælder især for de oplysninger, du giver med hensyn til dine flyoplysninger, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

3. Salær

3.1

Du skal betale salær til Flightright i henhold til vores Prisliste (i det følgende benævnt "Salær") plus lovpligtig moms. Det er en forudsætning for, at vi kan opkræve Salær, at Kravet bliver inddrevet.

 

3.2

Salærets størrelse afgøres af, om det er nødvendigt at inddrage vores Kontraktadvokater for at håndhæve Kravet. Hvis vi får medhold i at håndhæve dit Krav uden at involvere vores kontraktadvokater, opkræver vi et lavere Salær fra dig. Kun hvis vores udenretlige håndhævelse har været helt eller delvist forgæves, vil vi inddrage vores kontraktadvokater. Se venligst Prislisten nedenfor.

 

Salæret beregnes på baggrund af alle betalinger fra flyselskabet modtaget efter det tidspunkt, hvor Flightright har sendt sin betalingsanmodning til flyselskabet. Salær beregnes ikke af eventuelle påløbne renter ved for sen betaling af Kravet, som fuldt ud tilkommer Flightright. Hvis Kravet med dit samtykke afregnes i naturalier i stedet for kontant (f.eks. vouchers, miles eller point), har vi ret til et Salær beregnet på baggrund af den kontante værdi af naturalierne, medmindre andet er aftalt. Vi er også berettiget til Salær, når flyselskabet har foretaget betalinger direkte til dig (også f.eks. i form af en check).

 

Prisliste

Prisen i sager om kompensation er en fast pris per passager, som afhænger af distancen på den samlede rejse, og om vi er nødt til at indbringe sagen for retten for at indhente din kompensation.

I nedenstående tabeller, kan du se, hvad du typisk vil få udbetalt per passager efter vores Salær.  

 

Sagen vindes udenfor retten

 

Flydistance

Det får du typisk efter vores Salær

Vores Salær

Under 1.500 km.

170 €

80 €

1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer

140€

60€

1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket*

280 €

120 €

Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer

215 €

85 €

Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer

425 €

175 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagen bringes for retten og vindes

 

Flydistance

Det får du typisk efter vores Salær

Vores Salær

Under 1.500 km.

133 €

117 €

1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer

110€

90€

1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket*

220 €

180 €

Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer

170 €

130 €

Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer

335 €

265 €

 

* = Denne sats gælder også for rejser fra EU til EU, selvom rejsen er over 3.500 km.

 

Refusion af flybilletter

Udover at indhente kompensation, hjælper Flyhjælp også med at få prisen på dine flybilletter refunderet, hvis flyet var aflyst. Dette gælder også, hvis du selv har købt nye flybilletter for at nå frem til destinationen efter en flyaflysning. Vi tilbyder at indhente billettens pris for 60 EUR pr. passager ud fra vores no win - no fee model. Det betyder at det ikke koster dig noget, hvis vi ikke kan indhente pengene hjem for flybilletten. Hvis billettens pris er under 60 EUR pr. passager, kan det ikke svare sig at få Flyhjælp til dette - og vi tager derfor ikke imod sager om refusion af flybilletter, der er under denne pris. 

 

3.3

Hvis Flightright kun kan inddrive en del af Kravet, beregnes Salæret under hensyn til hvor stor en andel af Kravet, som der er inddrevet. Det samme gælder i tilfælde af forlig med luftfartsselskabet i henhold til pkt. 7.

 

3.4

Hvis vores bestræbelser mislykkes, vil du ikke blive opkrævet Salær. Dette gælder også, hvis der er antaget Kontraktadvokater til at håndhæve kravet. Hvis du har antaget en Kontraktadvokat efter aftale med os, eller hvis vi har antaget en Kontraktadvokat på dine vegne, friholder vi dig for dennes salær i overensstemmelse med punkt 6.4.

 

3.5

I tilfælde af førtidig opsigelse af kontrakten er Flightrights ret til (succesbaseret) Salær gyldigt, jf. pkt. 9.3.

 

3.6

Forbrugere forfølger ofte slet ikke flypassagerers rettigheder, fordi cost/benefit-forholdet forekommer ugunstigt for dem. Vi løser dette problem ved at levere vores tjenester helt gratis, hvis Kravet ikke kan håndhæves. For at kunne tilbyde vores kunder denne friholdelse for risikoen for ikke succesfuld håndhævelse på en økonomisk bæredygtig måde, skal vi kunne dække vores omkostninger gennem vores Salær i succesfulde sager.

 

For at kunne levere vores tjenesteydelser er vi afhængige af et stort antal specialiserede medarbejdere, for eksempel til intern sagsbehandling, til kommunikation med vores kunder og flyselskaberne, til udvikling og vedligeholdelse af den nødvendige it-infrastruktur og til at varetage modelretssager. Derudover er der personaleomkostningerne til de traditionelle virksomhedsafdelinger (HR og økonomi, jura, marketing) samt udgifter til husleje og materialer.

 

Endvidere tages det i betragtning ved beregningen af størrelsen og vilkårene for vores succesbaserede Salær, at der er sagsomkostninger, som vi pådrager os. Hvis vi f.eks. taber en retssag, afholder vi ikke blot sagsomkostningerne og vores egne advokatsalærer, men også modpartens salærer og eventuelle honorarer til sagkyndige vidner. Hvis vi håndhæver krav i udlandet, skal vi ofte betale rets- og advokatsalærer, selvom sagen får medhold.

 

I sager, som vi håndhæver uden for retten, er der ofte ikke noget krav mod flyselskabet om refusion af vores omkostninger. Derudover bærer vi risikoen for, at et berettiget krav om refusion af omkostninger mod flyselskaber praktisk talt ikke kan håndhæves (f.eks. på grund af et flyselskabs insolvens, frugtesløse eller manglende økonomisk mulige håndhævelsesmuligheder).

 

3.7

I henhold til § 13e i den tyske lov om juridiske tjenester (RDG) kan du kræve erstatning fra din debitor for de omkostninger, vi opkræver dig for at udføre vores tjenester, op til det vederlag, som en advokat ville være berettiget til for dette arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske lov om advokatsalær (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Der gælder derudover regler i national ret, hvor flyselskabet befinder sig, eller hvor sagen skal føres.

 

4. Regnskab, betaling

4.1

Flightright er berettiget til at fratrække det Salær, vi har ret til, plus moms, samt eventuelle påløbne renter af Kravet, direkte fra de betalinger, vi har modtaget, inden udbetaling til dig.

 

Under Autorisationsprocessen, hvis en Kontraktadvokat var involveret i sagen, skal Kontraktadvokaten betale de inddrevne betalinger til Flightright for at gøre det muligt for os at udregne de korrekte beløb.

 

4.2

Når vi har modtaget alle nødvendige betalingsoplysninger, opgør vi forfaldne tilgodehavender og udbetaler det beløb, du skal have.

 

4.3

Du skal oplyse en bankkonto, som vi kan foretage en SEPA-overførsel til. Hvis du ikke har en SEPA-konto, er du ansvarlig for eventuelle transaktionsgebyrer, der måtte opstå i forbindelse med overførslen af betalingen. Hvis Flightright tilbyder alternative betalingsmetoder (f.eks. IBAN, PayPal, Bitcoin), kan du angive de respektive oplysninger i stedet for dine kontooplysninger. Hvis Flightright overfører betalinger til dig, der tilkommer dine medrejsende, skal du videresende sådanne betalinger til dem på pro rata-basis.

 

5. Pligter og forpligtelser

5.1

Du skal hjælpe os med at udføre vores kontraktlige forpligtelser. På anmodning skal du underrette os om alle underliggende fakta efter din bedste viden. Du skal give os de dokumenter/oplysninger (især boardingkort, andre flyoptegnelser og korrespondance med flyselskabet), der er nødvendige for at behandledin sag, og videresende eventuelle nye oplysninger til os straks og uden yderligere anmodning. Du er ansvarlig for fuldstændigheden og rigtigheden af de leverede dokumenter/oplysninger. Du er forpligtet til straks at give os eventuelle supplerende oplysninger, hvis du bliver bedt om det.

 

5.2

Du er forpligtet til straks at underrette os, hvis du (og/eller medrejsende, der er registreret af dig) modtager betalinger fra flyselskabet, eller hvis flyselskabet har kontaktet dig.

 

5.3

Før du benytter dig af Flightrights tjenesteydelser, har du ikke disponeret over Kravet på nogen anden måde, og du har heller ikke engageret en tredjepart til at håndhæve Kravet. I løbet af denne kontrakt vedrørende håndhævelsen af Kravet, må du ikke uafhængigt engagere andre tjenesteudbydere, advokater eller private eller offentligeagenturer (f.eks. Trafikstyrelsen etc.) til at handle i din interesse, anlægge sag eller disponere over Kravet.

 

5.4

I relation til Autorisationsprocessen har du heller ikke tilladelse til at overdrage eller pantsætte det Krav, du har engageret os til at håndhæve, til tredjeparter uden vores samtykke.

 

6. Kontraktadvokaters antagelse, tilsagn om omkostningsfriholdelse

6.1

Generelt har vi som juridisk tjenesteudbyder ikke tilladelse til at repræsentere dig ved kompetente civile domstole. Hvis vores udenretlige bestræbelser på at håndhæve Kravet (herunder fogedsager) mislykkes enten helt eller delvist, kan vi under Overdragelsesprocessen engagere en kontraktadvokat eller inkassovirksomhed ("Kontraktadvokaten”) for at håndhæve kravet i vores navn og på vores bekostning og risiko, hvis der er gode chancer for succes (dvs. at hvis bestræbelserne mislykkes, bærer vi ansvaret for alle omkostninger).

 

6.2

I forbindelse med Autorisationsprocessen (og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning) kan vi på dine vegne instruere vores Kontraktadvokat i at håndhæve kravet uden for retten i overensstemmelse med den fuldmagt, som du i så fald har underskrevet. Vi kan også instruere dig selv i at engagere vores Kontraktadvokat. Hvis du selv engagerer vores Kontraktadvokat, bliver der indgået en separat aftale mellem dig og vores Kontraktadvokat i tillæg til nærværende aftale.

 

Du skal give Kontraktadvokaten tilladelse til på dine vegne at acceptere erklæringer fra Flightright i som led i nærværende kontrakt.  Flightright forpligter sig til at fritage dig for salærer og omkostninger fra den Kontraktadvokat, som er ansat af Flightright for dig eller på vegne af dig i henhold til pkt. 6.4.

 

6.3

Din gennemførelse af Ordreprocessen indebærer en tilladelse til at give Kontraktadvokaten adgang til de relevante dokumenter/oplysninger. Du forpligter dig også til direkte at besvare eventuelle yderligere spørgsmål, som Kontraktadvokaten måtte have med hensyn til sagens faktiske omstændigheder.

 

6.4

Hvis håndhævelsen af Kravet mislykkes efter antagelsen af en Kontraktadvokat og efter uden- eller indenretlig forsøg på håndhævelse af Kravet, friholder vi dig for de udgifter, der er forbundet med antagelsen af Kontraktadvokaten. Vi påtager os også eventuelle andre omkostninger i forbindelse med håndhævelsen af sagen (herunder sagsomkostninger, salærer til modpartens advokat og eventuelle yderligere omkostninger, der opstår ved internationale værneting), hvis sådanne omkostninger ikke afholdes af flyselskabet.

 

7. Inden- og udenretlige forlig

7.1

Indgåelse af forligsaftaler kræver dit samtykke. Du kan give Flightright og Kontraktadvokaten beføjelse til at indgå forligsaftaler. I dette tilfælde kræver forlig, der indgås i forbindelse med denne tilladelse, ikke noget yderligere samtykke. Du kan dog stadig undlade at tiltræde forliget, hvis det ikke fuldt ud har udtømt anvendelsesområdet for beføjelsen. I dette tilfælde vil vi overveje vores muligheder for at håndhæve dit Krav og derefter kontakte dig for at koordinere yderligere handlinger.  Under alle omstændighederhar vi ret til at afvise et forlig uden at rådføre os med dig, hvis flyselskabet tilbyder dig mindre end 80% af kompensations- eller refusionsbeløbet eller kun tilbyder vouchers/miles/point i stedet for kontanter.  

 

7.2

Under Autorisationsprocessen, hvis der har været antaget en Kontraktadvokat, er du ikke berettiget til at indgå en uigenkaldelig forligsaftale, trække dig ud af en forligsaftale indgået med vores samtykke, frafalde Kravet, trække dig tilbage fra retssagen eller disponere over Kravet på anden måde uden vores forudgående skriftlige samtykke.

 

7.3

I tilfælde af et (inden- eller udenretligt) forlig fratrækkes eventuelle advokatsalærer og, hvor det er relevant, sagsomkostninger i det aftalte forligsbeløb, medmindre luftfartsselskabet har påtaget sig disse (som det er almindelig praksis). Forligsaftalen berører ikke vores Salær. I det tilfælde finder bestemmelserne i pkt. 3 anvendelse.

 

8. Forbrugernes fortrydelsesret og afbestillingspolitik

Hvis du er forbruger som defineret i § 13 BGB (den tyske civillovbog) og tilsvarende national lovgivning, dvs. en fysisk person, der indgår juridiske transaktioner til formål, der i overvejende grad ikke er en del af dine primære kommercielle eller selvstændige forretningsaktiviteter, har du en lovbestemt fortrydelsesret, hvorfor Flightright har vedtaget følgende politik:

 

Fortrydelsesret

Du kan fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesperioden beregnes som 14 dage fra datoen for kontraktens indgåelse (i henhold til punkt 2.1), dog tidligst når du har modtaget nærværende afbestillingspolitik.

 

For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os på følgende adresse:

 

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Tlf.: +49 (0) 331 9816 9040

Fax.: +49 (0) 330 2898 281 09

E-mail: [email protected]

 

og afgive en utvetydig erklæring (f.eks.  brev sendt pr. post, fax eller e-mail med dit sagsnummer) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Du kan, men er ikke forpligtet til, at bruge den vedlagte fortrydelsesformular (se nedenfor).

 

Du anses for at have overholdt fortrydelsesfristen, hvis din meddelelse om fortrydelse er afsendt inden periodens udløb.

 

Konsekvenser af fortrydelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, er vi forpligtet til straks at returnere alle betalinger, vi måtte have modtaget fra dig, herunder betalingsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der opstår som følge af, at du har valgt en anden betalingsmetode end den mest omkostningseffektive standardbetalingsmetode, der tilbydes af os) inden for 14 dage efter den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om annullering. Vi vil anvende den samme betalingsmetode til at foretage denne tilbagebetaling, som du anvendte i den oprindelige transaktion, medmindre vi har indgået en udtrykkelig aftale, der angiver en anden måde. Vi opkræver under ingen omstændigheder gebyrer for en sådan tilbagebetaling.

 

Hvis du har benyttet vores tjenesteydelser i løbet af fortrydelsesperioden, skal du betale Flightright et passende beløb i provision. Et sådant beløb skal være i overensstemmelse med mængden af de leverede tjenesteydelser indtil den dato, hvor du meddelte os, at du udøver din ret til at fortryde den indgåede kontrakt i forhold til de samlede tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten.

 

Bemærk:

Din fortrydelsesret udløber tidligere, hvis vi har leveret den fulde tjenesteydelse, og vores levering af tjenesteydelsen begyndte efter dit udtrykkelige samtykke, og du før leveringen af tjenesteydelsen havde bekræftet, at du var klar over, at du ville miste din fortrydelsesret i tilfælde af fuld opfyldelse af kontrakten.

 

Hvis du ønsker at fortryde kontrakten, kan du udfylde nedenstående formular:

 

 

Fortrydelsesformular

Att. af:

Flightright GmbH

Revaler Str. 28

10245 Berlin

Tlf.: +49 (0) 331 9816 9040

Fax.: +49 (0) 330 2898 281 09

E-mail: [email protected]

 

Jeg/vi trækker os hermed ud af den kontrakt, jeg/vi har indgået med hensyn til levering af følgende tjenesteydelse:

      Sags-id:

      Dato for ordre:

      Forbrugerens/forbrugernes navn:

      Forbrugerens underskrift:

      Dato:

 

 

 

Vi bekræfter straks modtagelsen af din annulleringsmeddelelse.

 

9. Kontraktens løbetid, opsigelse

9.1

Den kontrakt, der er indgået mellem dig og Flightright, udløber, når Kravet er blevet afgjort, eller hvis Flightright anser inddrivelse for udsigtsløs efter behørig vurdering, og har underrettet dig om dette.

 

9.2

Derudover kan kontrakten til enhver tid opsiges af begge parter. Vi forbeholder os især retten til at opsige kontrakten i tilfælde, hvor du har overtrådt de pligter og forpligtelser, der er angivet i stk. 5.

 

9.3

Hvis du opsiger kontrakten efter at have engageret Flightright, og efter at Kravet er sendt til flyselskabet, består vores fulde ret til Salær i henhold til pkt. 4.

 

9.4

Europa-Kommissionen udbyder en webbaseret platform til bilæggelse af onlinetvister. Vi foretrækker dog at løse eventuelle problemer direkte med dig og deltager ikke i forbrugervoldgiftsforhandlinger. I sådanne tilfælde bedes du kontakte os direkte på: [email protected]

 

9.5

Der er de andre muligheder for at håndhæve Kravet: den europæiske småkravsprocedure (ikke Danmark), onlineformularen fra den  tyske forbundsluftfartsmyndighed, forligsorganet for lufttrafik ved forbundsjustitsministeriet (Tyskland), en forespørgsel direkte til det respektive luftfartsselskab og tilbuddet fra Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr  e. V. (forligsorgan for offentlig personbefordring). En liste over nationale håndhævelsesorganer findes her.

 

10. Afsluttende bestemmelser

10.1

Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse. Hvis du har afgivet din ordre som forbruger og havde dit sædvanlige opholdssted i et andet land på tidspunktet for afgivelsen af ordren, gælder de ufravigelige lovbestemmelser i dette land også.

 

10.2

Hvis du på tidspunktet for din ordre er forretningsdrivende, hvis hovedkontor er beliggende i Tyskland, er det eksklusive værneting vores hovedkontor i Berlin. I alle andre henseender gælder de gældende lovbestemmelser for lokal og international jurisdiktion.

 

10.3

Der indgås ikke mundtlige tillægsaftaler. Afvigende eller supplerende individuelle kontraktbestemmelser til nærværende vilkår og betingelser skal indgås skriftligt for at være gyldige. Dette gælder tilsvarende for en aftale om at fravige skriftlighedskravet.

 

10.4

Hvis et af vilkårene i disse Handelsvilkår er eller bliver uden effekt, påvirker det ikke effektiviteten af resten af vilkårene. Et effektivt og praktisk gennemførbart vilkår træder i stedet for et eventuelt ikke effektivt eller praktisk uigennemførbart vilkår, hvis virkninger kommer så tæt som muligt på det kommercielle formål, som parterne havde forudsat. Det samme gælder i tilfælde af smuthuller.

 

Klar til at komme i gang? Forsinket eller aflyst fly?

Flyhjælp hjælper dig med at få op til 4.500 kr. i kompensation, hvis dit fly var forsinket eller aflyst

 Tusindvis af glade kunder

 Den bedste sagsbehandling

 Risikofrit - nemt og hurtigt