flyhjaelp-logo-2.png

Kompensation ved pakkerejser

January 2019

seneste indlæg

De Mest Almindelige Misforståelser om Flyforsinkelseskompensation

September 2023

Kompensation ved pakkerejser

har du oplevet, at dit fly er forsinket eller måske ligefrem aflyst i forbindelse med en pakkerejse, er reglerne og loven for kompensation ved pakkerejser og erstatning en smule anderledes, end de vil være i forbindelse med en tur, du selv har arrangeret. Helt overordnet gør det sig dog også her gældende, at arrangøren for en rejse kan stilles til ansvar, hvis turen ikke er forløbet planmæssigt i forhold til en pakkerejse.

Hvis du har været ude for dette, men uden at det var en pakkerejse, kan du også få erstatning, læs mere her

Allerførst, for at vide, hvilket sæt af regler og rettigheder, der knytter sig til din rejse, skal du lægge ud med at finde ud af, hvilken kategori, din tur tilhører. Er det en pakkerejse, består den af mindst to af følgende ydelser: Transport, indkvartering, anden turistmæssig ydelse. Rejsen skal desuden være solgt til en samlet pris og have en varighed på mere en end 24 timer for at kunne betragtes som en pakkerejse. Der behøver ikke at være transport med i prisen, for at rejsen anses for at være en pakkerejse. 

 

Aflysning og forsinkelse inden rejsen

Hvis det viser sig inden en pakkerejses begyndelse, at arrangøren ikke kan gennemføre rejsen som aftalt - det vil sige, at der f.eks. vil være forsinkelse(r) eller aflysning(er) - skal arrangøren ifølge loven give kunden besked herom. Kunden skal ligeledes gives information om hans eller hendes rettigheder i forbindelse med de ændrede forhold.

I tilfælde af at rejsen aflyses af arrangøren, har kunden ret til at hæve købet og få tilbagebetalt rejsens fulde pris. Alternativt kan kunden deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, for så vidt at arrangøren kan tilbyde dette og samtidig undgå store ekstraomkostninger eller tab.

 

Du kan også vælge en rejse, der ligger uden for den prisklasse, som den oprindelige rejse var i - her vil du selv, i fald rejsen er dyrere end den oprindelige, skulle betale differencen, mens rejseselskabet i tilfælde af at den nye rejse er billigere, har pligt til at godtgøre det beløb der er tilovers.

Hvis du lider tab som følge af en aflysning eller forsinkelse, kan du have krav på erstatning eller kompensation af pakkerejsen.

 

Du kan ikke få erstatning, hvis ét eller flere af følgende forhold er gældende:

  • Antallet af tilmeldte til rejsen er mindre end et i aftalen angivet minimum, og en skriftlig meddelelse om dette er ankommet til kunden inden en i aftalen angivet frist
  • Aflysningen eller forsinkelsen skyldes kundens egne forhold
  • Aflysningen eller forsinkelsen skyldes en uvedkommende tredjemand, og dette forhold kunne ikke have været undgået eller afbødet af arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for
  • Aflysningen eller forsinkelsen skyldes udefrakommende omstændigheder, som ikke kunne have været undgået eller afbødet af arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for

Aflysning og forsinkelse under rejsen

Opstår der forsinkelser mens rejsen står på, og er disse af en vis betydning (se eventuelt uddybende i Pakkerejselovens § 20: “er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet”) har du som kunde mulighed for at hæve købet og få hele rejsens værdi erstattet.

 

Du er desuden lovmæssigt berettiget til en billet tilbage til afrejsestedet eller til et andet i købsaftalen aftalt sted med et i købsaftalen aftalt transportmiddel.

Det er dog som tidligere nævnt ikke i alle tilfælde, at en så omfattende erstatning eller kompensation ved pakkerejser kan gives, og forsinkelsen skal derfor være af et vist omfang, for at der kan gives fuld erstatning. I sådanne tilfælde er der mulighed for at få refunderet en del af rejsens pris.

 

Hvis du som kunde i forbindelse med en forsinkelse har lidt det, der i Pakkerejseloven kaldes væsentlig ulempe, har du ret til ikke blot at få refunderet sin betaling, men hertil at modtage et erstatningsbeløb. Det samme gør sig gældende, hvis forsinkelsen har forårsaget fysisk skade på kunden eller kundens bagage.

En ting, som er vigtig at holde sig for øje er, at der findes frister for hvor lang tid der kan gå fra forsinkelsen, fandt sted, til at en klage indberettes. Det er derfor vigtigt, at du klager, så snart du opdager at der er noget der ikke er som det skal være.

Hvis du ikke klager så hurtigt som muligt, kan du nemlig miste retten til at få kompensation ved pakkerejser.

 

Hvordan klager og søger du kompensation?

Hvis din rejse hører ind under definitionen pakkerejse (se begyndelsen af artiklen), skal du indsende din klage til Pakkerejse-Ankenævnet før du kan modtage kompensation/erstatning.

Her behandles din klage mod en betaling på 275 kroner - et gebyr, som bliver refunderet, hvis du får medhold i klagen.

Hvis din rejse udgår fra Danmark, kan du også klage hos Trafikstyrelsen. Du kan læse nærmere om det at klage til Trafikstyrelsen i vores blogindlæg om emnet

Hvis du har været ude for en forsinkelse eller aflysning med en rejse der ikke er købt som en rejsepakke, så har du stadig loven på din side. Vi hos Flyhjælp er klar til at føre din sag, start din sag her!

Af Philip Brechmann